Loading...
Komentar Zakonov s področja uprave 2019-05-17T14:53:43+02:00

Komentar Zakonov s področja uprave

V letu 2002 so bili sprejeti Zakon o državni upravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih agencijah in Zakon o inšpekcijskem nadzoru. Navedeni zakoni tvorijo temeljni pravni okvir reforme državne uprave.

Namen izdajatelja komentarja je bil oblikovati komentar tako, da vam bo v pomoč pri razreševanju praktičnih vprašanj, s katerimi se soočate pri izvajanju konceptualno povsem novih zakonskih rešitev, hkrati pa vas bo opozarjal na medsebojno povezanost zakonov ter njihovo vključenost v celotni pravni sistem.

Komentar navedenih zakonov bo v pomoč zlasti zaposlenim v državni upravi, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil ter pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki sestavljajo javni sektor. Vsekakor je koristen pripomoček tudi vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujete s problematiko izvajanja komentiranih zakonov.

Komentar so pripravili avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki na področju javne uprave. Mnogi od njih so neposredno sodelovali pri nastajanju in oblikovanju zakonov, kar nedvomno še povečuje praktično vrednost komentarja.

NAROČILO:
Knjigo komentar Zakonov s področja javne uprave lahko naročite na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (kontaktna oseba je gospa Polona Kržan: 01 42 03 170; e-mail: polona.krzan@iju.si).