POSVET “PREDNOSTI in PASTI NOVE ZAKONSKE UREDITVE PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA”, Ljubljana, 24. maj 2007

POSVET “PREDNOSTI in PASTI NOVE ZAKONSKE UREDITVE PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA”, Ljubljana, 24. maj 2007

ZAKAJ POSVET?

Sprejet je bil nov Zakon o prostorskem načrtovanju. Gre za enega najpomembnejših zakonov v naši državi.Prostorsko načrtovanje predstavlja namreč temelj gospodarskega razvoja, hkrati pa tudi pomembno vpliva na ohranjanje okolja.Zakon je v marsičem povsem na novo uredil sistem prostorskega načrtovanja.Poglavitne novosti se nanašajo na:

  • vrste prostorskih aktov,
  • njihovo vsebino in medsebojno hierarhijo ter
  • na postopek njihovega sprejemanja,
  • pomembna je tudi okoljska dimenzija, ki se v zakonu kaže zlasti v bolj jasni ureditvi postopka celovite presoje vplivov prostorskih aktov na okolje (CPVO).

Z namenom predstaviti novo zakonsko ureditev in opozoriti na ključna vprašanja njegovega izvajanja v praksi, je Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti organiziral strokovni posvet “Prednosti in pasti nove zakonske ureditve prostorskega načrtovanja”.

 

Strokovni posvet je potekal 24. maja 2007, v Veliki dvorani Smelt v Ljubljani. K izvedbi posveta smo povabili priznane strokovnjake, ki so sodelovali pri pripravi zakona in tiste, ki implementacijo zakona izvajajo.

 

KOMU JE NAMENJEN?

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji, povezanimi s prostorskim načrtovanjem. Še posebej je namenjen zaposlenim v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, izvajalcem javnih služb, investitorjem in v drugih podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem. Za vodilne ter strokovnjake v naštetih institucijah je pomembno, da so z novostmi, ki jih prinaša omenjeni zakon, dobro seznanjeni, ker lahko le tako zagotovijo nemoteno delovanje svojih organizacij.

2019-05-13T10:46:44+02:00