Loading...
Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem 2019-05-17T14:58:37+02:00

Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem

Zakon o splošnem upravnem postopku s tretjo novelo v letu 2004 predstavlja za daljši čas zaključeno normativno urejanje upravnega postopka. Zato se je pokazala potreba po komentarju kot pripomočku za delo javne uprave. Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem obravnava posamezne institute upravnega postopka na temelju upravne teorije in sodne prakse. Izhaja iz orisa po posameznih institutih dovoljenega procesnega postopanja organov državne uprave in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil in strank pri odločanju v upravnih zadevah. Komentar predstavlja vodnik uradnim osebam pri razreševanju zapletenih procesnih situacij, v katere v konkretni zadevi vstopajo. Komentar upošteva spoznanja upravne in sodne prakse, vendar s kritične distance, utemeljene na upravnem proučevanju ustavno dopustnega ravnanja v upravnem postopku.

Cilj komentarja je na temelju načel kot minimalnih procesnih standardov ter v povezavi s posameznimi komentiranimi določbami usmerjati ustavno in zakonsko dopustno delovanje državne uprave in organov lokalnih skupnosti pri odločanju v upravnih zadevah. Komentar daje poseben poudarek procesnim pravicam strank, pri čemer jih umešča v kontekst procesnih pravic, ki jih zagotavlja ustava in EKČP.

Komentar je namenjen vsem uradnim osebam v državni in občinski upravi, ki opravljajo posamezna dejanja v upravnem postopku oziroma vodijo upravne postopke in odločajo v upravnih zadevah. Z njim si bodo pomagali predstojniki v državni upravi in v organih lokalnih skupnosti pri usmerjanju in nadzoru upravnega delovanja. Komentar je namenjen tudi sodnikom in sodiščem ter pravnim zastopnikom strank, ki opravljajo sodno kontrolo zakonitosti oziroma zastopajo interese svojih strank. Je koristen pripomoček posameznikom in pravnim osebam, ki v upravnem postopku uveljavljajo svoje pravice ali branijo svoje pravne interese. Služil pa bo tudi kot študijski pripomoček študentom pri zahtevnejšem teoretičnem proučevanju procesnega prava.

NAROČILO:
Obveščamo vas, da je omenjena knjiga izšla sicer v izdaji Inštituta za javno upravo, vendar je založnik knjige podjetje Nebra d.o.o. (Dunajska 122, Ljubljana), zato se naročila sprejemajo na omenjenem naslovu. Enako velja tudi za CD.